نوآوری!! در صنعت گیم ایران چه می گذرد؟ 00 نظر

نوآوری!! در صنعت گیم ایران چه می گذرد؟

ﻧﻮآوری!
ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻏُﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻮآوری ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻮآوری در اﯾﺮان ﻣﺮده اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﻓﻼن ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ(ﺗﺮﺟﻤﻪ) ﺷﺪه اﻧﺪ. 

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﺳﺖ. ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﺷﺪه اَخ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﺻﻞ ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ.  
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ (اﯾﻨﺪی) ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﮔﺮوه دوم آن دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزی ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﻘﯿﻪ را ﮐﻼه ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻗﺮارداد ﻫﺎ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻼه ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﭘﻮل او دزدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزی ﺳﺎز ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﻢ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﻮﯾﻢ. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ... ﻣﯽ ﮔﺬرﯾﻢ.

 

اﯾﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽ ﺗﺮ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺎزی ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻢ اﮐﺜﺮ ﺳﺮاغ ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﮐﺮدن و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮاغ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ روﻧﺪ و زارت و زورت ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »زرد« ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻓﺘﻀﺎح ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺳﺮاغ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﻀﯿﻪ ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﮐﺮدن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮو ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ﭼﻮن آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﯿﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺟﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ. (ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪ اﺳﺖ.) 
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﮕﺎه We Make Games ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﺮﺳﺪ و دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭼﺎﻟﻪ ی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.  
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﻧﺪارد. ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻔﻦ و ﺗﺎزه ای ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار ﻓﮑﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﺰ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده اﻧﺪ، و وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ، ﺧﻔﻦ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﻮن و ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن از آن ﺑﺎزی ﻣﯽ روﻧﺪ. و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎزی ﺳﺎز ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻮل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ روش ﻫﺎی ﮐﻢ رﯾﺴﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ.

 

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﮔﯿﻢ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎزی ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﺧﻮﺷﮕﻞ) ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روش ﻫﺎی درب و داﻏﻮن (اﺳﮑﯿﻨﺮ ﺑﺎﮐﺴﯽ) و (در ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮن ﻣﻠﺖ) ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورﻧﺪ. ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪ، ﭘﻮل ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ در ﻣﯽ آورد.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎزی و ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎزی ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ، وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﻔﻨﺎک ﻧﺒﻮد. ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ذات ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﮐﺮدن ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ. ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ، ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺎ ﻟﻮﮐﺎﻻﯾﺰ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ.  
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺨﯿﻒ و زرد و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮوش ﻫﺎی آن ﭼﻨﺎﻧﯽ دارﻧﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺻﺮف ﮐﺮدن ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

 

WeMakeGames   

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید .

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط

تست گیم پلی چیست ؟‌ چگونه یک جلسه ی تست صحیح برگزار کنیم؟

تست گیم پلی چیست ؟‌ چگونه یک جلسه ی تست صحیح برگزار کنیم؟00 نظر

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺪﺑﮏ را از ﺗﺴﺖ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب

انواع کاراکتر های منفی – قسمت دوم

انواع کاراکتر های منفی – قسمت دوم00 نظر

کاراکتر های منفی مکانیکی و روایی
قدم های مورد نیاز برای ساخت داستانهای ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب