NFC

ارتباط حوزه نزدیک یا NFC چیست و چه کاربردی دارد ؟