گیم میکر

ادیتور Parakeet 2 برای گیم میکر
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت چهارم + فایل تمرین