گیمر های ایران

تعداد گیمر های ایرانی ۲۳ میلیون نفر شد