گوگل، خودرو گوگل ، تلفن های انعطاف پذیر ، تلفن های Felexible

ارائه گوشی با صفحه انعطاف پذیر به این زودی ها امکان پذیر نیست