کریس اورمسون کیست ؟

اصلی ترین فرد در طراحی خودروی گوگل استعفا داد!