چطوری از کامپیوتر به جای اندروید استفاده کنیم ؟

اپلیکیشن Vysor راهی برای کنترل تلفن ها در رایانه شخصی