همکاری توئیتر با گوگل

بهبود ارتباط بهتر کمپانی ها با مشتریان خود در توئیتر