نخستین شماره از ماهنامه مطالعات بازی «دریچه» منتشر شد

دانلود مجله مطالعات بازی دریچه (DIREC) – شماره #۱