مجید بابایی

بازی سازی گیم میکر – فصل دوم (آموزش ساخت بازی ماشینی) – قسمت اول
بازی سازی گیم میکر – آموزش کار با فایل ini
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت پنجم (آخر) + فایل تمرین
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت چهارم + فایل تمرین
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت سوم + فایل تمرین
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت دوم + فایل تمرین
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت ۱ + فایل تمرین
بازی سازی گیم میکر – فصل اول – قسمت ۰