مجله های بنیاد ملی بازی های رایانه ای

دانلود مجله مطالعات بازی دریچه (DIREC) – شماره #۲
دانلود مجله مطالعات بازی دریچه (DIREC) – شماره #۱