عینک نایک

نایک به کمک زایس عینکی ۱۲۰۰ دلاری برای ورزشکاران المپیک تولید کرد