شرکت کنندگان E3

در کنفرانس E3 شرکت هایی که مراسم نداشتند چه چیز هایی را معرفی کردند ؟