سیتم مورد نیاز فیفا 17

سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی FIFA2017 برای PC