سازنده خودروی گوگل

اصلی ترین فرد در طراحی خودروی گوگل استعفا داد!