دیفرگ

یکپارچه سازی سیستم عامل ویندوز با عمل دیفرگ (defragging)