بلند ترین اتوبوس جهان

بلند ترین اتوبوس جهان در چین ساخته شد