بزرگترین کنفرانس بازی جهان

پوشش اوکسو از کنفرانس E3 با تاخیر صورت می پذیرد