بتزدا

در مراسم بتزدا (Bethesda) در کنفرانس E3 چه گذشت ؟