انیمیشن سازان دیزنی اینبار اپلیکیشن پیام رسان میزنند

انتشار پیام رسان جدیدی به نام Disney Mix برای IOS و AndRoid