افزایش کاربران هندی گوگل

هدف جدید گوگل افزایش کاربران هندی خود به ۱ میلیارد نفر است