آموزش فعال کردن اینترنت برای استفاده سایر دستگاه ها

آموزش فعال کردن hotspot و پیکربندی آن