پیکسل آرت - نوعی از طراحی های دیجیتال 00 نظر

پیکسل آرت - نوعی از طراحی های دیجیتال
امروز میخوام در رابطه با پیکسل آرت صحبت کنم . بیشتر این مقاله از ویکی پدیا انگلیسی ترجمه شده و علاوه بر آن اطلاعاتی اضافه نیز در آن گنجانده شده است . پیکسل آرت یا طراحی پیکسل نوعی از طراحی دیجیتال است که توسط نرم افزار های کامپیوتری ایجاد می شوند و تصاویر بر مبنای پیکسل ویرایش می شوند. بیشتر طراحی های ....
(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)

6 مرداد 1396
ادامه مطلب

OpenGL ﺑﺮای ادم ھﺎی ﺷﺎد 00 نظر

OpenGL ﺑﺮای ادم ھﺎی ﺷﺎد
OpenGL چیست ؟ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮﭼﯿﺰي ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ OpenGL در واﻗﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟ OpenGL ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮏ API راﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻮاﺑﻊ زﯾﺎدي ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاي دﺳﺘﮑﺎري ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  OpenGL ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد API ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ....
(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)

23 تیر 1396
ادامه مطلب

دایره ی جادویی: قدرت بلامنازع مدیوم گیم در قصه گویی و چگونگی ایجاد آن 00 نظر

دایره ی جادویی: قدرت بلامنازع مدیوم گیم در قصه گویی و چگونگی ایجاد آن
"وﺳﻂ ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ ﺑﻮدم، ﺻﺪاﯾﯽ از دوردﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم، ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺎم اﻣﺸﺒﺶ ﻟﻘﻤﻪ ای ﭼﺮب و ﻧﺮم دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ. در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﮐﻨﻢ، ﺧﻮدم را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ از ....
(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)

23 تیر 1396
ادامه مطلب

عدم قطعیت :‌ المانی برای اضافه کردن انعطاف پذیری به تمام لحظات بازی 00 نظر

عدم قطعیت :‌ المانی برای اضافه کردن انعطاف پذیری به تمام لحظات بازی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ، ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮑﯽ از ژاﻧﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎز ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از دﯾﺪن HoloLens و VR ﻏﺶ و ﺿﻌﻒ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ای را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺷﻠﻮار ﮐﻨﺪ.  ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮدن Generals ....
(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)

23 تیر 1396
ادامه مطلب

پشتیبانی کاربران با چاشنی وطن - رایچت اپلیکیشن ایرانی گفتگوی آنلاین 00 نظر

21 تیر 1396

تارنما ویکز

alies

پشتیبانی کاربران با چاشنی وطن - رایچت اپلیکیشن ایرانی گفتگوی آنلاین
در تارنما ویکز این هفته قصد دارم به شما استارتاپی جالب به نام رایچت را معرفی کنم . این استارت آپ تحت عنوان اپلیکیشن گفتگوی آنلاین رایچت به ارائه سرویس پشتیبانی آنلاین درون وب سایت می پردازد . اپلیکیشن های گفتگو آنلاین در وب سایت های فروشگاهی بسیار کار آمد هستند و در صورتی که وب سایت محصولی برای ارائه داشته باشد ....
(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)

21 تیر 1396
ادامه مطلب
دیگر مطالب