مجله ها

انتشار ماهانه و هفتگی مجله های مختلف تکنولوژی

دانلود مجله مطالعات بازی دریچه (DIREC) – شماره #۲
دانلود مجله مطالعات بازی دریچه (DIREC) – شماره #۱
دانلود مجله گیمز تی ام (Games TM) – شماره #۱۷۶
دانلود مجله دانشجویار #۱۴ : اردیبهشت ۱۳۹۵
دانلود مجله دانشجویار #۱۳ : بهمن ۱۳۹۴
دانلود مجله دانشجویار #۱۲ : دی ۱۳۹۴
دانلود مجله دانشجویار #۱۱ : آذر ۱۳۹۴
دانلود مجموعه ۱۰ شماره اول مجله دانشجویار
دانلود مجله دانشجویار #۱۰ : آبان ۱۳۹۴
دانلود مجله دانشجویار #۹ : مهر ۱۳۹۴
دانلود مجله دانشجویار #۸ : شهریور ۱۳۹۴
دانلود مجله دانشجویار #۷ : مرداد ۱۳۹۴