هماورد (مسابقه)

مسابقات ماهانه که جوایز نفیسی همراه خود دارد.

مسابقه هفت روزه بازی سازی (اولین دوره)