نام و نام خانوادگی : علی اسمعیلی
موسس و سردبیر
نام و نام خانوادگی : حمید رضا دودانگه
موسس و مدیر اجرایی
نام و نام خانوادگی : مهدی خادم
سرپرست تیم تحریریه
نام و نام خانوادگی : رضا جعفری
سرپرست تیم تحریریه
نام و نام خانوادگی : مجید بابایی
عضو تیم تحریریه و دبیر بخش بازی سازی
نام و نام خانوادگی : هادی ابراهیمی
عضو تیم تحریریه و دبیر بخش برنامه نویسی
نام و نام خانوادگی : علی هوشجان
عضو تیم تحریریه و دبیر بخش تدوین
نام و نام خانوادگی : مجید حسین آباد
عضو تیم تحریریه و دبیر بخش بازی سازی
نام و نام خانوادگی : محمد شاکری
گرافیست
نام و نام خانوادگی : متین حسین آباد
عضو گروه تحریریه و دبیر بخش بازی سازی
  • ترفند های نرم افزار طراحی ساده با هوش مصنوعی (پریسما – Prisma)