شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره 00 نظر

شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره

در ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎن را دور از ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد. 

 

ﻗﺒﻼ ﻣﺜﺎل زده اﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ Cd Projekt Red ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ در وﯾﭽﺮ ۳ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎزی و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 

 

ر دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﮕﯽ ﻃﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻠﻮب و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮوع ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ.

 

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﺪه ی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد

 

ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزی ای ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ Agario ﺑﻮد، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ، ﺑﺎزی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 

 

وﻗﺘﯽ وارد ﺑﺎزی ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ دارﻧﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ۱ اﻣﺘﯿﺎز دارﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺮوری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ۱۶۰۰۰ اﻣﺘﯿﺎز دارد. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻔﺮ اول ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ از روی ﺷﻤﺎ رد ﺷﻮد، و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزی ﺟﺬاﺑﯿﺖ اش را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻗﻮت ﺑﺎزی اﺳﺖ!  

 

دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺎزی ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﻤﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺪرﺑﻮرد ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﭼﻮن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺪرﺑﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺎزی و  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻ را ﮐﻠﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺪرﺑﻮرد ﺑﺮﺳﻨﺪ.  

 

ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ی دﯾﺰاﯾﻦ ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدن ﮔﯿﻤﺮ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزی اﺳﺖ، و ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزی ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺑﺎزی اﺳﺖ.  

 

اﻣﺎ ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزی ای ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در HearthStone ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﻮر ﺟﻮاﺑﮕﻮ اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  

 

ﻣﺜﻼ در Spinzio، ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ دﯾﺰاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮوع ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد، و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ Fair اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ در ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ. 

 

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ. ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ از ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ.  

 

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﻮب اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اش ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

WeMakeGames   نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید . اگر به نتیجه

دلخواهتان هنوز دست نیافته اید , میتوانید برای رفع مشکل به تالار گفتمان اوکسوف

مراجعه کنید و سوال خود را مطرح کنید.

 

تالار گفتمان اوکسوف

 

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط