مرز بین بازی و واقعیت: بازی هایی دوخته شده به دنیای واقعی00 نظر

مرز بین بازی و واقعیت: بازی هایی دوخته شده به دنیای واقعی

ﻫﻔﺘﻪ ی ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ  Gamification داﺷﺘﯿﻢ. اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزی ﻫﺎ  ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ در ﻣﻮرد ARG ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ، آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﮕﺬارﯾﻢ. اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ، ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺟﺰﺋﯽ از دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﺧﻮدﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  

در واﻗﻊ ARG ﻫﺎ ﯾﺎ Alternate Reality Games اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی و دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ روی اﯾﻦ اﯾﺪه ﺳﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی روزﻣﺮه اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.  

ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺑﺎزی ﻫﺎی ARG اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن درب ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ARG ﺧﻮدش ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺎزی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ از ﻗﺼﺪ از ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ دارد ﻗﻨﺪ در دﻟﺘﺎن آب ﺷﻮد و  ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺷﻤﺎ ﻗﻠﻘﻠﮏ داده ﺷﻮد. اﯾﻦ روش ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ.  

در ﺳﺎل ۲۰۰۷ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ Nine Inch Nails ﺗﻮری در اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و در آن ﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﯽ ﺷﺮﺗﯽ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﻨﺴﺮت روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺮف از ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت Bold ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، و اﮔﺮ آن ﺣﺮف ﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ، ﺟﻤﻠﻪ ی I am trying to believe ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.

اﮔﺮ Iamtryingtobelieve.com را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﻣﻮز و درب و داﻏﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  اﺷﯿﺎء ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و  از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ درون آن ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، ﺷﺮوع ﺑﺎزی Year Zero ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ.

A9Rn3bhqz_8escw0_9a8

 

اﮔﺮ رﻧﺞ IP اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ IP ﺳﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و اﻋﺪادی را ﺑﻪ رﻧﺞ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺸﻨﮓ در ﻣﻮرد ARG ﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ، اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎزل ﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮا راه ﺣﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ﺑﺎزی ﺑﻮدنِ ﺧﻮدﺷﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎزی ﻫﺎی ARG ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎزل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.  

 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎزی دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮی Halo ﺑﻮد، ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﺶ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ I Love Bees ﻧﺎم داﺷﺖ.  (ILoveBees.co) اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از اﯾﻦ ﺑﺎزی، ۲۱۰ ﺟﻔﺖ ﺷﻤﺎره ی ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزی ﮐﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ   ۲۱۰ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن زﻧﮓ ﺑﺨﻮرد. 

 

ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎی I Love Bees ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ از ﺳﻤﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزان، ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻠﻔﻨﻬﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ۱ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻦ را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ. دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﮓ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎزل ﺑﻌﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ. 

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘﯽ در ﯾﮏ ﭘﺎزل دﯾﻮاﻧﻪ وار اﺳﺖ، اﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. در ﻫﻤﺎن ﺗﻮر Nine Inch Nails، ﺑﺎزی ﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺴﺮت ﯾﮏ ﻓﻠﺶ دراﯾﻮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻫﻨﮕﯽ در ﻓﻠﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺰ ﻋﺠﯿﺐ در آن ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺑﺎﯾﺪ آﻫﻨﮓ را درون  Spectrogram  (ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی اﻣﻮاج ﺻﺪا را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ) ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺰ در آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎزل ﺑﻌﺪی ﺑﺎزی ﺑﻮد. 

A9Rv9nlku_8escwj_9a8

 

ﺑﺎزی ﻫﺎی ARG واﻗﻌﺎ ﺣﯿﺮت آور ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﺎ داﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی ARG ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب و ﮐِﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 ﻫﻤﮑﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از  ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ARG اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ARG ﻫﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ در Deep web ﺷﺮوع ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺜﻞ sicada3301 (ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﺎزی اﺳﺖ ﯾﺎ اﺑﺰار آدم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ﺑﺮای CIA و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﯾﮕﺮ... ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﺘﺎن ﺳﯿﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد)  ﺑﺎزی ARG درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ای ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ،  اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزی ﻫﺎ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دروازه ای دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﻮم ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.  

 

سید مهدی موسوی

 

WeMakeGames   نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید .

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط

دیزاین عادلانه

دیزاین عادلانه00 نظر

در اواخر دهه ی ۴۰ میلادی، یک روانشناس آمریکایی به نام فردریک اسکینر آزمایشاتی را ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب

شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره

شروع ناهمزمان: روشی جدید برای طراحی بازی های چند نفره 00 نظر

در ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎن را دور از ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب