ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification00 نظر

ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification

امروز میخواهیم در رابطه با ابزاری شگفت انگیز به نام Degamification:  چگونه حذف کردن برخی مکانیک ها می‌تواند به جذابیت بازی کمک کند! صحبت کنیم.

ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ روی ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﯾﮏ Brawler آرﮐﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی، در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎی ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻋﺪادی ﺧﺎص در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮﺳﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺜﻼ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن N ﻋﺪد Scene در ﺑﺎزی، ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺪدی ﺧﺎص ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽِ ﮐﺎرﮔﺮدانِ ﺑﺎزی، دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎص را اﺳﭙﺎون ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺗﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن Scene را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ. 

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﯿﭽﺮ در ﺑﺎزی ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ۵ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ. ﻣﺎ دﮐﻤﻪ ای را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ زدن آن دﮐﻤﻪ ﻫﻤﻪ ی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎزی در آن Scene ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ Scene ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭼﻘﺪر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎورﯾﻢ. 

در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ، روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﮑﻤﭙﺮ (Scamper)  وﺟﻮد دارد ﮐﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻂ دادن ﯾﮏ اﯾﺪه و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ Reversing ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﺎم دارد. اﮔﺮ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻢ را از ﯾﮏ ﮔﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ، ﻋﻤﻼ ﺑﺎزی را Degamificate ﮐﺮده اﯾﻢ (ﻋﺠﺐ واژه ای!!) و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻣﺎ ارزش دارد.

 اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ذره ای ﺑﺎ ﮔﯿﻢ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ واژه ی ﮔﯿﻤﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ )(Gamification را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ. در ﮔﯿﻤﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ Level ﻫﺎ ﯾﺎ Achievement را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۶۰ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻓﻼن اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﻓﻼن ﻗﺪر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و... 

ﮔﯿﻤﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ و اﺑﺰار ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺧﻔﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ در Degamification اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی )ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ( را از ﺑﺎزی ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻫﺴﺘﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎزی ﺗﺎن را ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﺪون Damage ﺧﻮردن؟ ﺑﺎ Ammo ی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ و  Highscore ﭼﻄﻮر؟

وﻗﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭘﻠﯿﺮ از ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  

 ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﺳﺖ ﮐﺎری در ﮐﺪ ﺑﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﭽﻨﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی Degamificate ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﻨﺪ. 

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﺖ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ از ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪ ی ﺑﺎزی را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ، و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آن اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ای ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.  

اﮔﺮ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، اﺳﺎس و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی وﺟﻮدی Cheat Code ﻫﺎ در ﺑﺎزی – اﮔﺮ ﺑﺎگ ﮔﯿﺮی و ﺗﺴﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ - دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﻬﺎرت ﺗﺮ، ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﮕﭽﺮخ ﺑﺰﻧﻨﺪ، ﺑﯿﺨﯿﺎل اﻣﺘﯿﺎز و ﺟﺎن و اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت Mode ﯾﺎ Power up ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی  ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ Degamification ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﺣﺎﻟﺖ Arcade در Fruit Ninja ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ Classic اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ. ﯾﺎ ﭘﺎورآپ Slow Motion ﻋﻤﻼ ﺑﺎزی را ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﻬﺎرت ﺗﺮ ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻫﺎ ﮐﻞ ﺑﺎزی را ﺑﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی Degamification ﺑﻪ درون ﺑﺎزار ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ، ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﮔﺸﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ و در داﺳﺘﺎن ﯾﺎ دﻧﯿﺎی آن ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در GTA روی ﺗﭙﻪ ﻫﺎی Vinewood ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻮﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻃﺮاف زل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻘﺘﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؟  

ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ Degamification ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ Creative Mode در ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺴﺘﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﻠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭼﯿﺰﻣﯿﺰ ﺑﺴﺎزد و ﺣﺎل ﮐﻨﺪ. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ Creative Mode در ﻣﺎﯾﻨﮑﺮﻓﺖ ﭼﻘﺪر ﻃﺮﻓﺪار دارد. 

 

اﻣﺎ Degamification ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻫﺎ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ.  ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Life is Strange ﯾﺎ Inside ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ Degamification ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در داﺳﺘﺎن و دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻮن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎتِ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی و  اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎی آن را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ از ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راﻫﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ. 

Degamification راﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﻮم ﮔﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻣﺤﻮر اﺳﺖ. 

اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، در دﺳﺘﺮس و ارزان.

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

 

WeMakeGames   نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید . اگر به نتیجه

دلخواهتان هنوز دست نیافته اید , میتوانید برای رفع مشکل به تالار گفتمان اوکسوف

مراجعه کنید و سوال خود را مطرح کنید.

 

تالار گفتمان اوکسوف

 

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط