تفاوت کلیدی در طراحی هوش مصنوعی برای استفاده در گیم و طراحی فنی هوش مصنوعی چیست؟00 نظر

تفاوت کلیدی در طراحی هوش مصنوعی برای استفاده در گیم و طراحی فنی هوش مصنوعی چیست؟

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. وﺟﻮد ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮب در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮود. ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش  ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﺗﻔﺎوت دارد.

اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮏ روﺑﺎت ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ، اﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﻮش ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ.

 ﯾﻌﻨﯽ در دﯾﺰاﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزی، ﻫﻤﻪ ی اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﮔﯿﻢ ﺳﺎزاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، و ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدﺗﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﮔﯿﻢ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻮی و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻔﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮ ﻻی درزش ﻧﺮود. در ﮔﯿﻢ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻮل ﻟﺬت ﺑﺮدن او از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ی Gears of War ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﺟﻠﻮ ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻨﺪ و  ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻫﭽﻞ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه در دﯾﺰاﯾﻦ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ، آﻧﻬﺎ از ﻗﺼﺪ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻟﯽ را در دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.  

ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻫﺎ روی ﺑﺎزی ای ﺑﻪ  ﻧﺎم (روزﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی) ﮐﻪ ﯾﮏ اﮐﺸﻦ اول ﺷﺨﺺ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت outsource ﮐﺎر روی اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻓﻨﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎزی رﯾﻠﯿﺰ ﺷﺪ، ﺑﺎزی را ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزی اش ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم داد، ﭼﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ از روی ﺷﻤﺎ رد ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻋﻤﺮا اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻧﺮا ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

مباﺣﺚ ﻓﻨﯽ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ، اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ درﺟﺎ ﻣﻐﺰﺗﺎن را ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، recoil اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ روی aim ﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد، ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻫﺎ درﺳﺖ ﺗﻮی ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺷﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ ﺟﺎی ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﺮ زدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻧﮕﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ روی ﻣﻐﺰﺗﺎن Aim ﮐﺮده اﻧﺪ!

اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ. 

 ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ (ﺑﺎزی) ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ دادن اش وﺟﻮد دارد.  
در دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ State Machine ﻫﺎ و Positioning Matrix ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ. 

از ﺗﮑﻨﯿﮏ State Machine در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺖ  parserﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺲ ﺑﻪ اﺷﺎره ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ در ﻣﻮردش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

در ﮐﻞ در State Machine ﻧﻤﻮداری ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ State ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ  State machine ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت loop ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و آﻣﺎده واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﻠﯿﺮ در ﺑﺎزی ﺷﻮد.  
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از State Machine ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی AAA و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار ده ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ Documentation ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.  

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ AI ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.  

ﻣﺜﻼ در اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻻ، ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮوع و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭼﻮن اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮏ instance از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺟﺮای ﮐﺪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد. ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ State machine ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دور ﺷﺪن از او ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻤﻠﻪ اش را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺗﮏ دادن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻻ او ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﮔﺮ ﭘﻠﯿﺮ دﻧﺒﺎل او ﻧﺮود و از دﯾﺪش ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد او از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ. (ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.)

در ﮐﻞ اﯾﺮادات ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ روﯾﺶ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﺮادات ﻣﺎ ﻏﻠﻂ ﯾﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﯾﮏ State Machine ﺑﺮای Neutral Creep ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ در DotA ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ اﺳﺘﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮای Siege Unit ﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ آن ﮐﺎراﮐﺘﺮ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻼ ﻏﻠﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 در ﻣﻮرد State machine ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮچ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ  اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻤﺎ، ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻠﯿﺮﺗﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

 

WeMakeGames   

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید . اگر به نتیجه

دلخواهتان هنوز دست نیافته اید , میتوانید برای رفع مشکل به تالار گفتمان اوکسوف

مراجعه کنید و سوال خود را مطرح کنید.

 

تالار گفتمان اوکسوف

 

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط

به بازی های ایرانی پول ندهید؟

به بازی های ایرانی پول ندهید؟00 نظر

مطلب این هفته مان ممکن است کمی آزار دهنده باشد، اما وقت آن رسیده است ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب

دیزاین عادلانه

دیزاین عادلانه00 نظر

در اواخر دهه ی ۴۰ میلادی، یک روانشناس آمریکایی به نام فردریک اسکینر آزمایشاتی را ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب

ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوج

ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوج 00 نظر

در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوج« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ، اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب