فصلِ شکوفاییِ بازی ها:‌ نگاهی خوشآیند به آینده00 نظر

فصلِ شکوفاییِ بازی ها:‌ نگاهی خوشآیند به آینده

در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﺎ دارد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن در اﯾﻦ  ﺣﺎل و ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ. دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻠﯿﺪی  ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺎ از ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ اﯾﺮان را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. (ﺷﺮوع دراﻣﺎﺗﯿﮑﻮ داﺷﺘﯿﻦ؟)

اﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻋﻄﻒ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ. و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارم. ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ رو ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺗﺮﺳﻨﺎک، و ﺑﻘﯿﻪ اش ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ زن اﺳﺖ،  اﻣﺎ در ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ اﯾﺮان ﮐﻢ ﮐﻢ دارد روی رﯾﻞ ﻣﯽ رود.  

  • اول

در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ ی ﺑﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان (ﻫﺮ ﮐﺪوﻣﺶ ﮐﻪ ﺑﮕﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره)، ﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽِ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد. ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ، اﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻮدِ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی درس دادن ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎزی ﺳﺎزی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ و آﻧﺮﯾﻞ در آن ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد، ﻣﺎ را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎزی ﺳﺎزی دارد ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮ ﺳﺮوﮐﻠﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و رﯾﺴﮏ دار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، و ﺑﺎ درﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪن آن، اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوﻋﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎزی ﺑﺴﺎزﻧﺪ.  

  • دوم

ﻧﺴﻞِ ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﭘﺎی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ دارد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎ دارﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد. ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ taste  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﺮ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﻣﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و داﻣﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرگ و اﯾﻦ ذﻫﻦ ﻫﺎی ﺟﻮان و آﻣﺎده، اﻧﻮاع ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻌﺪ از زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺘﻦ و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﭼﺸﻢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺮﻣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 

  • سوم

ﮐﻠﻤﻪ ی "ﮔﯿﻤﺮ" دارد رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد. دﯾﮕﺮ ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎ آن ﮔﺮوه 5  6 ﻧﻔﺮه ی nerd در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﻪ ی ﮔﯿﻤﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﻘﻂ  "ﻣﺎ" ﻧﯿﺴﺖ. اﻻن از ﺑﭽﻪ ی 6 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ 80 ﺳﺎﻟﻪ (I love u grandma) ﺑﺎ ﮔﯿﻢ ﺳﺮوﮐﺎر دارد. اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪن رﻧﺞ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺴﺎزد. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎزی ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ "ﻓﯿﻠﻤﺮ" ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ، ﮐﻠﻤﻪ ی ﮔﯿﻤﺮ" ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ از ذﻫﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ درآﯾﻨﺪه ژاﻧﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺘﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺳﯿﺒﯿﻠﯽ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت روی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

  • چهارم

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻋﺎدی، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ، ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﻢ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، 5 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺘﯽ در ﺧﻮاﺑﻤﺎن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﻣﻤﮑﻠﺖ در ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻢ ﺗﻬﺮان وارد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎد و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد، ﭼﻮن وﺟﻮد ﯾﮏ روﯾﺪاد رﺳﻤﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻗﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫِ ﻨﺮی، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻘﯿﻪ ی اوﻗﺎت ﺳﺎل رﻧﮓ ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ زرت و زورت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Juno و  Eternal sunshine ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺗﺎق ﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﻫﺎﻟﯿﻮودی رد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 اﮔﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﮔﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺳﻨﺪ، اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻨﺮی ﺗﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺪﯾﻮم ﻣﺎ از ﺑﺎزی ﻫﺎی زرد و درب و داﻏﺎن زدوده ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﺮدن وﺟﻮد ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻣﺪﯾﻮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد داور ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﯿﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﯾﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ دارﻧﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮرد ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻫﺎی ﺑﺎزی از ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ، ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﻈﺮ دوﻟﻮﭘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ و ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﺮد.  

  • پنجم

اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای  ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﮔﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ، و اﯾﻨﺠﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﺪه آل دور اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اش دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود. ﯾﮏ ﻫﻨﺮِ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽِ ﺑﺰرگ، ﻫﻨﺮِ ﻣﺎ، ﻫﻨﺮ ﮔﯿﻢ.  
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ و روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ و ﮐﻢ ﮐﺎری، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل در ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ زدودن ﻏﺒﺎر ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ از ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﻗﻠﻪ ﻫﺎی روﺑﺮو را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و روی ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ. ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ، آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ در ﺳﺎل، ﺿﺮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺳﺎل ﻧﻮی ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک. اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﻮج ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻠﯿﺮﻫﺎ و ﺑﺎزﯾﺴﺎزﻫﺎ ﺳﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، ﺧﺮوﺷﺎن ﺗﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و زﻧﺪه ﺗﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﻤﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ.  
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اوکسو در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و WeMakeGames ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز، ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ. 

ﺳﺎل ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻧﻮروز ﻣﺒﺎرک. ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

WeMakeGames   نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید .

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط