چگونگی طراحی کاراکتر با استفاده از روانشناسی: روش مایرز بریگز00 نظر

چگونگی طراحی کاراکتر با استفاده از روانشناسی: روش مایرز بریگز

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻌﺎد ﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺎ  رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ  آﻧﻬﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

ﺗﺎﯾﭗ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ روش ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﯾﺎ MBTI ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ﮐﺎرل ﮔﻮﺳﺘﺎو ﯾﻮﻧﮓ (Karl Gustav Jung) ﺗﺌﻮری ﺟﺎﻟﺒﯽ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻃﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی ﻗﻮی دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد را ﻗﻮی ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ. 
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ راﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.  
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﭘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ از دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺧﻼﻗﯿﺎت رواﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم دو زن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی اﯾﺰاﺑﻼ ﻣﺎﯾﺮز و ﮐﺘﻠﯿﻦ ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در دﻫﻪ ۶۰ ﻣﯿﻼدی ﻣﺪل ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.  
ﺣﺎﻻ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ و وارد ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ روش ۱۰۰ درﺻﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮ، ﻻی درزش ﻧﻤﯽ رود. ﺑﻌﺪا ﯾﺨﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا روﺷﺘﺎن درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ.
ﺧﻮب. MBTI ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ۴ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی ﮐﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد:

  • درون ﮔﺮاﯾﯽ/ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ
  • ﺣﺲ / ﺷﻬﻮد
  • اﺣﺴﺎس / ﻣﻨﻄﻖ
  • ﻗﻀﺎوت / ﺑﯿﻨﺶ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﻗﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی ﻣﺘﻀﺎد اش را ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ. در MBTI ﯾﮏ ﻓﺮد درون ﮔﺮا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی اش را از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﮐﺖ و آرام و در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮون ﮔﺮا ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻠﻮغ و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  
ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﯿﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای دوﺑﺎره ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ. اﮔﺮ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ، ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب و ﺑﺎزی ﮐﺮدن و در ﮐﻞ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮزﻧﺪه و ﺳﺮﺣﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﺷﻤﺎ ﯾﮏ Introvert ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺮف (I) در اﺑﺘﺪای ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﯾﺮز ﺑﺮﯾﮕﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. 

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی (ﺣﺲ) را دارد (S) ﺑﻪ ﺣﻮاس ﺧﻮدش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارد، ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ روی اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ وﺳﻮاﺳﯽ و دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﯾﮏ ﮐﺎر از اﺗﻤﺎم آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ،  اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ی (ﺷﻬﻮد) را دارﻧﺪ (N) ﺑﻪ دل و ﺟﮕﺮﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و  ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده دارد (اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ). آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ، زﯾﺎد ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدِ اﻃﻼﻋﺎتِ ﻋﺪدی ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ ی اﺣﺴﺎس (F) و ﻣﻨﻄﻖ (T) ﻫﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﻗﺎﻃﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن را ﺑﯿﺮون در ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ۱۰۰ درﺻﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.  
اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻼ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  
اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت را از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. (ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.) 

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﻀﺎوت  (J) و ﺑﯿﻨﺶ (P) ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ، اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻀﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺧﺎص ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﺸﺨﺼﻪ ی ﺑﯿﻨﺶ از ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن را ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.) 
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻠﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، اﻻن از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در ﺣﺎل ﮐﻨﺪن ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ۲۰ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻻزم اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺧﻔﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ از آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺎرج از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻨﺠﻨﺪ.  
ﻣﺜﻼ ﻟﺮد وارﯾﺲ در Game of Thrones  ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم ﯾﮏ INTP اﺳﺖ، ﯾﺎ ﺳﻢ واﯾﺰ ﮔﻤﺠﯽ در ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ISFJ اﺳﺖ. ﺟﯿﻤﯽ ﻟﻨﯿﺴﺘﺮ (Game of Thrones) ﺳﺖ ﮔﺮﯾﺴﻮن (house of cards) ، ﻫﻨﮏ (breaking bad) ، ﯾﻨﻪ ﻓﺮ (Witcher)، واﻟﺘﺮ واﯾﺖ  و ﮔﻨﺪاﻟﻒ ﻫﻤﮕﯽ ESTP ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮاﻟﺖ (Witcher) ﻧﺪ اﺳﺘﺎرک (Game of Thrones) و دﮐﺘﺮ ﻓﻮرد (وﺳﺖ ورﻟﺪ) ﻫﻤﮕﯽ ISTJ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

 در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻫﻢ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ! آرﻧﻮﻟﺪ و  اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ INTJ (Elon Musk) ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﮕﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. 

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ او ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﺑﺰار ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد و ﺻﺪ درﺻﺪ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ، ﯾﮑﯽ از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺜﻼ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ درون ﮔﺮاﺳﺖ (I)، دارای ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ (N)، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (T) (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮد ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زن ﻫﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.) و ﻗﻀﺎوت ﮔﺮ اﺳﺖ (J). 

A9Rnr95lp_1dchr2o_ys

ﺣﺎﻻ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ INTJ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ، در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اش ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻦ رو ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن آﯾﺘﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﯽ ارزد!  

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

 

WeMakeGames   

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید .

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط

طراحی نامتقارن در بازی سازی

طراحی نامتقارن در بازی سازی11 نظر

اگر این مقاله را می خوانید قطعا می دانید بالانس کردن بازی یعنی چه و ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)
ادامه مطلب