پیشنهاد بازی چند بازی برای علاقه مندان (پارت 2)00 نظر

پیشنهاد بازی چند بازی برای علاقه مندان (پارت 2)

همانطور که بازی های مختلفی را به شما معرفی کردیم و فلسفه اصلیشون را براتون روشن سازی کردیم ، وقت پیشنهاد بازی هست . در این قسمت شما را با 4 بازی متفاوت آشنا می کنیم.

بازی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺰوﻣﺎ (ﺧﻮب) ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﺎ ﺳﺮﺗﺎن را درد ﺑﯿﺎورﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﮑﺎت دﯾﺰاﯾﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، داﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ حتی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺰرﮔﯽ در آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺮ ﺻﻮرت، اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ddda_image_inarticle_troll_review

ﺑﺎزی اول، ﯾﮏ ﺑﺎزی AAA اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دارک ﺳﻮﻟﺰ و اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺷﺨﺼﺎ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ای اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮب ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ را ﺣﯿﺮت زده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﮔﺮ از ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﭽﺮ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ  ﺣﺘﻤﺎ Dragon’s Dogma را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ. از ﻧﻈﺮ دﯾﺰاﯾﻦ، DD ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ Dungeon ﻫﺎ ﺣﺲ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ. دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺎس ﻓﺎﯾﺖ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ اژدﻫﺎ ﻫﺎ در اﺳﮑﺎﯾﺮﯾﻢ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و اﻟﻤﺎن ﻫﺎی RPG ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزی ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ. ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی را اﺳﭙﻮﯾﻞ ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺨﺮﯾﺪ. ارزﺷﺶ را دارد.

images.akamai.steamusercontent.com 

بازی دوم، Neo Scavenger اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮراک آن دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﻤﺮ ﻫﺎی Hardcore ﺧﻔﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ 2 Fallout را ﺷﺐ زﯾﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ. ﺑﺎزی آن ﺣﺲ و ﺣﺎل survivor ﺑﻮدن را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ this war of mine ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در آن ﮔﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی از اﭘﯿﺰود ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ، ﭘﺲ اﮔﺮ ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ. از ﻧﻈﺮ دﯾﺰاﯾﻦ، Neo Scavenger ﺑﺴﯿﺎری از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی Roguelike را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰ ﻫﺎ رﻧﺪوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎزی را دوﺑﺎره ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﭗ ﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﻣﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ turn based اﺳﺖ، اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺲ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن دارﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ! ﻫﺮ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از زﺧﻤﯽ ﺷﺪن در ﺑﺎزی دوری ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺣﺲ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی ای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﻦ اﺳﺖ. 

the-swapper-listing-thumb-01-us-25jun14

 


ﺑﺎزی ﺳﻮم، The Swapper ﻧﺎم دارد. اﯾﻦ ﺑﺎزی از آن دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزی ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد دو دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ (ﭼﯿﺠﻮری ﻫﻤﭽﯿﻦ اﯾﺪه ی  ﺧﻔﻨﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ رﺳﻬﻬﻬﻬﻬﻪ؟).
در ﻣﻮرد Swapper ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ ام. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی Dark و اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درون ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻮرﺗﺎل اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ در Swapper ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ دارﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ Clone درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻮن ﻫﺎ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎزل ﻫﺎی ﺑﺎزی را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺎﻟﯽ ای رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺪودی داﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿد.

 

maxresdefault

ﺑﺎزی ﭼﻬﺎرم و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ، One Finger Death Punch اﺳﺖ. (اﺳﻤﻮ!) اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدم، و واﻗﻌﺎ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎوﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ، ﭼﻨﯿﻦ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ رﯾﺘﻤﯿﮏ و ﺟﺬاﺑﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ..  
در One Finger Death Punch ﻓﻘﻂ دو دﮐﻤﻪ ﺑﺎزی را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ. اﮔﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ای را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی درﺟﻪ دویِ  ﺑﺰن ﺑﺰن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. OFDP از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزی در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی آن ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ دوﭼﻨﺪان ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ.  ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دوﺑﺎره ﺑﺎزی ﮐﺮدن دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزی اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ازش زود ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ درد دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( اﺳﺖ، ﭼﻮن واﻗﻌﺎً ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب از آب در آﻣﺪه اﺳﺖ.  
اﯾﻦ ﻫﻢ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎزی اﯾﻦ اﭘﯿﺰود! 

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

 

 

WeMakeGames   

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید .

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط