تحلیل Deus Ex: Human Revolution و نگاهی بر تکینگی تکنولوژی00 نظر

تحلیل Deus Ex: Human Revolution و نگاهی بر تکینگی تکنولوژی

چیز زیادی تا انتشار نسخه ی جدید Deus Ex باقی نمانده و کم کم طرفداران دو آتیشه ی این سری خودشان را برای نسخه ی جدید آماده می کنند. شخصا با اتمام طوفانی سریال Person Of Interest مدتی است فاز Sci-Fi برداشت ام و کلا این چند مدت له له می زدم برای دقایقی چند از Deus Ex !

اگر این بازی را از دست داده اید و بازی اش نکرده اید؛ زودتر دست به کار شوید و بعد از اینکه این مطلب را خواندید این بازی را به لیست دانلود هایتان اضافه کنید.


مطلب این هفته هم در رابطه با Deus Ex human Revolution است و می خواهم بدون اسپویل کردن (لو دادن داستان) کمی موشکافانه در دل و روده ی این بازی سفر کنیم و نکات اصلی پلات را بیرون بکشیم. (برای اولین بار یک bonus round هم به مناسبت فاز Sci-Fi برایتان می روم :D)

 

در کل ٬ اولین قسمت Deus Ex تا همین امروز یکی از بهترین نمونه های Level Design در کل مدیوم گیم است؛ ناگفته نماند که این سری سبک مورد علاقه ی من یعنی Cyberpunk را انتخاب کرده است (بازی سایبرپانک ایرانی داریم ؟) در DXHR شما تمامی استاندارد های سبک را مشاهده می کنید. تکنولوژی. دسیسه. شهر Dystopian و صد البته Augmentation و تئوری تکامل.

 

وقتی DXHR را بازی می کردم از اینکه چقدر از بازی لذت می بردم متعجب شدم؛ چون دقیقا نمی توانستم بگویم کدام جنبه ی بازی را بیشتر دوست دارم. چون DXHR حتی نزدیک به اولین قسمت Deus Ex نیست٬ قسمت اول در زمان خود انقلابی بود و نوآوری های بسیاری در مدیوم گیم آن زمان ایجاد کرد . DXHR حتی مشکلات کوچکی در دیزاین دارد؛ از نظر سیستمی حتی ایرادات بزرگی دارد. آنها حتی در بازی یک Ability را گنجانده اند که رسما هیچ کاری انجام نمی دهد (خوشحال نشوید. این بازی هنوز هم بسیار عالیست). با خودم بسیار کلنجار رفتم و جنبه های مختلف بازی را زیر رو کردم تا یادم بیاید چه چیزی بود که باعث شد اینقدر من از DXHR خوشم بیاید .

لول دیزاین؟

 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ در DXHR ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و Outcome ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در DXHR ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی Deus Ex اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود.  

ﮔﺮاﻓﯿﮏ؟
ﺣﺮﻓﺶ را ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی را اﻻن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼ ﻫﯿﭻ. اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ۲۰۱۱ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﺗﻢ ﻣﺸﮑﯽ و ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎزی را ﺧﺎص ﮐﺮده اﺳﺖ٬ ﺑﺎز ﻫﻢ زورش ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی AAA زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.  


ﺑﺎس ﻫﺎی دﯾﺎﻟﻮﮔﯽ؟
ﺑﺎس ﻫﺎی دﯾﺎﻟﻮﮔﯽ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ. ﺷﺎﯾﺪ DXHRاوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف زدن ﺑﻪ ﺟﺎی دﻋﻮا و ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن داد و روﯾﺸﺎن را ﺗﻮی ﻗﻮﻃﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ و ﺑﺎﺣﺎل ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎس ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزی ﻣﺘﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. 

 

ﭘﺲ ﭼﯽ؟
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ DXHR را ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ٬ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺶ ﺗﮑﻞ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ. DXHR ﯾﮏ Prequel اﺳﺖ. دﻧﯿﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﻪ ای از آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﺑﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزی ﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.  

 

بازی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دو ﻣﺒﺤﺚ  Transhumanism و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.  
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﺎزی اول (Deus Ex) ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ.  Deus Ex در ﻻﺗﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم Deus Ex Machina ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی (ﺧﺪا از ﻣﺎﺷﯿﻦ) ﯾﺎ (ﺧﺪا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻣﺎﺷﯿﻦ) اﺳﺖ.  در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺗﺮاژدی ﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  Deus Ex Machina ﯾﮏ اﺑﺰار داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ای از ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺳِﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ ی ﻣﺸﮑﻼت در داﺳﺘﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد.

 

اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی و آب ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ آﺧﺮ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی آﺧﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ آن اﺛﺮ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻧﺠﺎت داده ﻣﯽ ﺷﻮد. (ﺗﻮﺿﯿﺤﺶ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻮردش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﺪﯾﺎی ﻣﺪرن از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﭘﯿﺰود ﻫﺎی ۱ و ۲ و ۳ اﺳﺘﺎروارز را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ.  ﯾﺎ در Transformers آن Railgun ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ از ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و داﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ اﺻﻼ رﻧﮕﺶ را ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ؟ آن ﻣﯽ ﺷﻮد Deus Ex Machina. در ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻓﺎﯾﻨﺎل ﻓﺎﻧﺘﺰی ۸ وﻗﺘﯽ Ragnarok  در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.  و در ﺧﻮد Deus Ex ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ی Daedalus ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.  

ﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﺳﺖ.  
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ Deus Ex Machina ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ رواﯾﯽ در Deus Exاﺳﺖ. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ او را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.  
در DXHR اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﺪارد. در DXHR ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪا ﺷﺪن ﺳﻮق دﻫﺪ؟ در DXHR اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ (ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی واﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟)  ﺑﺮای ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ transhumanism  را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﯽ ﺑﺪﻫﻢ: ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻮد.(ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ  درب و داﻏﺎن و ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﯿﺴﯿﮏ!) اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان آدم را آﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﺮد. 

در ﻃﻮل DXHR اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺮ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ Adam ﺷﺨﺼﯿﺖ اول ﺑﺎزی (ﺑﻪ اﺳﻢ او دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! او در ﺑﺎزی ﻧﻤﺎد اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.) از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد. اﯾﻨﮑﻪ او از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﻤﺎ او را آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﻣﺎ ﻣﮑﺮر ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت transhumanism رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ را ﭘﺲ زده اﺳﺖ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺑﻪ آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال واﻗﻌﯽ اﺳﺖ. ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺴﺮﺗﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺰوه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ  و ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻪ ی آن ﺟﺰوه ﻫﺎ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﻐﺰﺷﺎن ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ. ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی داﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﻪ را در ﻣﭻ اﻧﺪازی و ورزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.  در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؟ در ﻃﻮل ﺑﺎزی اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺰرگ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺷﻬﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ ی ﻫﻨﮓ ﺷﺎی را ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ؟ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل آﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.DXHR  ﻣﺎ را دﻗﯿﻘﺎ در وﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﮔﺬارد. در DXHR ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎد ﺟﺪی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻫﻨﻮز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺸﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ آﭘﮕﺮﯾﺪ ﻫﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﺮ از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت  ﺷﺮوع ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ. دﻧﯿﺎی DXHR ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺷﺘﻦ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﮐﻮدک در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﮐﻨﺘﺮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﭙﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ DXHR را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 

 -------------------!Bonus Round-----------------


در Deus Ex ﺑﺤﺚ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﯾﺎ  Singularity ﻧﻘﻄﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﻮد. ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ در ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  وﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﮑﻨﯿﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ.  
ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ در واﻗﻊ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ در ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش اﻧﺴﺎن و رﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. 

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر داﻏﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد. 

در ﮐﻞ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ Sci-Fi و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ۵۰ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.  
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺠﺎد ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﺧﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان AI ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ. AI در ﻣﺪﯾﻮم ﮔﯿﻢ,ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎده دارد و ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﭘﻠﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و ﭘﻠﯿﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن ﺣﺎل ﮐﻨﺪ.  
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﮐﭙﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »اﯾﻨﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. دﯾﮕﻪ؟؟«
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ او ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک. و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮم ﮔﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﭘﺴﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ AI ﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ.  
ﯾﮏ ﺑﺎزی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ESP Game. در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ۶۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﺗﻮﺻﯿﻔﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ای  AI ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ده ﻫﺎ ﻫﺰار اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد. در ﮐﻞ ﻣﺪﯾﻮم ﮔﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮم ﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﺰء ﻣﻌﺪود ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در آن از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﺮد  ﻓﻬﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺧﻂ ﮐﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ در ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ای اﯾﺪه ی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻼ ﺳﻮال دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ؛ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ Samaritan ﯾﺎ Skynet دارد؟ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻧﺶ ﻫﺴﺖ. و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.  
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎ رخ دﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﯾﻨﻘﺪ ﻣﺎ ﮔﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺧﻔﻨﯿﻢ.

 

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی

 

WeMakeGames   

 

 

 نسخه PDF این مطلب را دانلود کنید

حق نشر مطالب اوکسو :

 

 

قابل توجه علاقه مندان و کپی کنندگان گرامی ، تمامی مطالب این وب سایت تحت مجوز خالق

(Creative Commons)  می باشد و اجازه کپی کردن ، استفاده تجاری مطالب بدون اجازه

صاحب اثر مجاز نمی باشد و طبق مجوز اثر پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

مجوز کریتیو کامنز
این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز نسبت‌دادن-غیرتجاری-بدون انشقاق ۴٫۰ بین‌المللی.

این مطلب پایان یافت و امیدواریم به نتیجه دلخواهتان رسیده باشید .

 

همچنین میتوانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید و از جدید ترین اخبار ما با خبر شوید :

 

 

3491498_823


نظر شما

مطالب مرتبط