فصلِ شکوفاییِ بازی ها:‌ نگاهی خوشآیند به آینده 00 نظر

فصلِ شکوفاییِ بازی ها:‌ نگاهی خوشآیند به آینده
در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ ﻣﺎ دارد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن در اﯾﻦ  ﺣﺎل و ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ. دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻠﯿﺪی  ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﺎ از ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻢ اﯾﺮان را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)29 اسفند 1395
ادامه مطلب

اموزش بازی سازی مولتی پلیر گام به گام: قسمت 7 00 نظر

اموزش بازی سازی مولتی پلیر گام به گام: قسمت 7
ناوبری کور تصور کنید در حال ساخت یک بازی ریسینگ با خودرو هستید . یک خودرو با سرعت بالا به خوبی قابل پیش بینی است به عنوان مثال اگر خودرو با سرعت 100 متر بر ثانیه حرکت میکند بنابراین تقریبا ثانیه بعدی خودرو 100 متر عقب تر یعنی جایی که از ان نقطه شروع به حرکت کرده است یا در انجا ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)27 اسفند 1395
ادامه مطلب

آشنایی با toggle – آموزش جی کوئری – فصل 2 قسمت 2 00 نظر

آشنایی با toggle – آموزش جی کوئری – فصل 2 قسمت 2
قسمتی که براتون آماده کرده ایم ، ادامه آموزش بخش افکت ها می باشد و در این قسمت با افکت Toggle آشنا خواهید شد . Toggle یک افکت بسیار جالب است که در طراحی بسیار کار آمد است . این ویدیو ها به صورت انحصاری در آپارات منتشر می گردد و تنها برای اطلاع رسانی در وب سایت اوکسو قرار گرفته ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)22 اسفند 1395
ادامه مطلب

اموزش بازی سازی مولتی پلیر گام به گام: قسمت 6 00 نظر

اموزش بازی سازی مولتی پلیر گام به گام: قسمت 6
در سری مقاله های اول در مورد کانسپت یک سرور ایمن و امن صحبت کردیم که در ان از تقلب کاربران جلوگیری می کرد به هر حال استفاده از این تکنیک به صورت ابتدایی میتواند باعث مشکلات گسترده ای در قابل بازی کردن و پاسخگویی بازی شود، در مقالات بعدی درباره پیش بینی وضعیت توسط کلاینت صحبت کردیم تا بتوانیم ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)20 اسفند 1395
ادامه مطلب

چگونگی طراحی کاراکتر با استفاده از روانشناسی: روش مایرز بریگز 00 نظر

چگونگی طراحی کاراکتر با استفاده از روانشناسی: روش مایرز بریگز
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻌﺎد ﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺎ  رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻠﯿﺮ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ  آﻧﻬﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﺗﺎﯾﭗ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ در ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)20 اسفند 1395
ادامه مطلب